Sledujte nás na:
OPŽP - 1.3 - povodňová ochrana
Dotace a financování

OPŽP - 1.3 - povodňová ochrana

Cílem této výzvy je zajistit povodňovou ochranu intravilánu např. vytvářením povodňových koryt, tůní, zlepšení morfologie koryta vodních toků, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch - povodňové parky, výstavba ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů), stabilizování a sanace svahových nestabilit, atd.. Termín výzvy: 15.6. - 31.8. 2017

Zobrazit více
OPŽP - 4.4 - Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Dotace a financování

OPŽP - 4.4 - Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - zakládání a obnova parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů a zlepšení jejich funkčního stavu. Obnova a zakládání vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. Termín výzvy: 15.6. – 15.9.2017

Zobrazit více